Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. WeCreate Group: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: WeCreate Group B.V. gevestigd aan de Wijngaardsweg 34D,
6412PJ te Heerlen, als handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 75121158;
b. klant: de wederpartij van WeCreate Group.
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen WeCreate Group en de klant.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen WeCreate Group en de klant waarop WeCreate Group deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met WeCreate Group, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. WeCreate Group en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven van WeCreate Group zijn geheel vrijblijvend.
3.2 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan WeCreate Group opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop WeCreate Group haar aanbieding baseert.
3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is WeCreate Group daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht WeCreate Group niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.6 Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders of publicaties van WeCreate Group binden WeCreate Group niet.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 WeCreate Group zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft WeCreate Group het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 WeCreate Group is steeds gerechtigd de klant te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(en). WeCreate Group is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.

Artikel 5 Annulering


5.1. De Wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met WeCreate Group BV gesloten overeenkomst direct per aangetekend schrijven aan WeCreate Group BV mede te delen.

5.2a. In het geval de Opdrachtgever/contractant de met WeCreate Group BV gesloten overeenkomst méér dan 30 (dertig) dagen vóór het project/evenement (gedeeltelijk) annuleert, is de Opdrachtgever naast eventuele schadevergoeding, in ieder geval 30 % (dertig procent) van het totale factuurbedrag jegens WeCreate Group BV verschuldigd.
5.2b. Vanaf de 30e (dertigste) dag tot 14e (veertiende) vóór het evenement/project is de Opdrachtgever/contractant jegens WeCreate Group BV 60% (vijftig procent) verschuldigd.
5.2c. Voor annulering vanaf de 14e (veertiende) dag tot 7 (zeven) dagen vóór het evenement/rpoject is de opdrachtgever 80% van het factuurbedrag verschuldigd.
5.2d. Indien de Opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen voor het evenement/project de overeenkomst met WeCreate Group BV (gedeeltelijk) annuleert, is hij het gehele factuurbedrag verschuldigd.
5.2e. Artikel 8 en artikel 12 van deze algemene voorwaarden is mede van toepassing op verschuldigde betalingen conform dit artikel lid 2.
5.3. De Opdrachtgever vrijwaart WeCreate Group BV volledig voor iedere aanspraak van de Artiest, Toeleverancier en/of derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.
 

Artikel 6 Verplichtingen van de klant

6.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur en ruimtes, waarvan WeCreate Group aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WeCreate Group ter beschikking worden gesteld.
6.2 De klant is gehouden WeCreate Group onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
6.3 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor WeCreate Group onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
6.4 WeCreate Group gaat ervan uit dat de klant al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
6.5 De klant vrijwaart WeCreate Group voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
6.6 De klant vrijwaart WeCreate Group van alle juridische claims met betrekking tot de door klant opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
6.7 Indien de klant niet aan zijn verplichting heeft voldaan verwoord in dit artikel, heeft WeCreate Group het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 7 Wijzigen van de overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. WeCreate Group zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
7.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal WeCreate Group de klant hierover van tevoren inlichten.

Artikel 8 Prijzen

8.1 De opgegeven prijzen zijn voor klanten van WeCreate Group in euro’s en altijd exclusief BTW (mits specifiek vermeld).
8.2 Bij de uitvoering van het project, een installatie, reparatie of dergelijken wordt uitgegaan van de werkzaamheden die zijn omschreven. De prijs wordt vastgesteld op basis van de kosten van arbeid, voorrijkosten, eventuele kosten van transport, de kosten van de eventuele gebruikte materialen en behandelingskosten. Onder behandelingskosten wordt mede verstaan de eventuele verpakkings- en verzendkosten alsmede eventuele administratiekosten en kosten verband houdende met milieurichtlijnen.
8.3 De klant kan na een gedane prijsopgave evenwel afzien van verdere dienstverlening en betaalt dan het basistarief en indien van toepassing de gemaakte transport- en/of voorrijkosten. 
8.4 WeCreate Group probeert altijd een juiste inschatting te maken van de (eventuele) project prijs en kosten. Voor extra reistijd en/of meer uren volgt er altijd een nacalculatie.

Artikel 9 Levering

9.1 De door WeCreate Group opgegeven levertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
9.2 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van oplevering overschreden wordt, kan daarvan aan WeCreate Group slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
9.3 De klant is ver­plicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontsta­ne kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.
9.4 Eventuele verzend- of transportkosten worden apart aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 10 Materialen

10.1 WeCreate Group zal bij het uitvoeren van de opdracht waar het de daarbij door haar te leveren en te verwerken materialen aangaat, gebruik maken van materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.
10.2 Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, welke dan ook, zal voor de klant geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende materiaal.

Artikel 11 Klachten en verjaring

11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant aan WeCreate Group binnen bekwame tijd kenbaar te worden gemaakt.
11.2 Na het indienen van de klacht dient de klant WeCreate Group de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
11.3 Alle aanspraken jegens WeCreate Group die niet binnen 3 maanden na hun ontstaan bij WeCreate Group zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 12 Betaling

12.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuur datum, contant, via paypal, ideal of een van de andere betaal methodes zoals vermeld bij opdracht nadat WeCreate Group voor de klant werkzaamheden heeft verricht. 
12.2 Indien de klant bij WeCreate Group een abonnement of service contract heeft afgesloten, dan kan betaling op de volgende wijzen geschieden:
a. vooraf, de klant dient de gehele jaarlijkse vergoeding in 1 keer te betalen; of
b. maandelijks middels automatische incasso of via bank/elektronische overschrijving of
c. zoals verder afgesproken in het voorstel 
12.3 Indien de klant niet contant betaalt dan wel indien de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd en de klant het factuurbedrag niet betaalt binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, dan is de klant in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan WeCreate Group de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
12.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van WeCreate Group op de klant onmiddellijk opeisbaar.
12.5 Indien de klant een abonnement of service contract middels automatische incasso betaalt en de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd en de klant het factuurbedrag niet betaalt binnen 14 dagen nadat WeCreate Group heeft geprobeerd het maandbedrag van de rekening van de klant af te schrijven, dan zijn alle resterende maandelijkse termijnen direct opeisbaar en heeft WeCreate Group het recht het abonnement middels een schriftelijke verklaring te beëindigen.
12.6 De opdrachtgever verplicht zich jegens WeCreate Group nimmer direct betalingen te verrichten aan de desbetreffende toeleverancier en/of artiest, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12.7 Verbod verrekening/opschorting

12.7 Alle vorderingen van WeCreate Group zullen door de klant worden voldaan zonder verrekening, korting of opschorting. Het is de klant niet toegestaan een vordering te verrekenen met een vordering van WeCreate Group of voldoening van een vordering van WeCreate Group op te schorten. Het recht op verrekening en opschorting wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

14.1 WeCreate Group is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
14.2 Voorts is WeCreate Group bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
14.3 WeCreate Group is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
14.4 WeCreate Group is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst WeCreate Group omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 WeCreate Group kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
15.2 WeCreate Group is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat WeCreate Group is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor WeCreate Group kenbaar behoorde te zijn.
15.3 WeCreate Group is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies van enigerlei data welke is vastgelegd op magnetische en/of andere informatiedragers.
15.4 Indien de klant of derden wijzigingen aanbrengt in de door WeCreate Group geleverde apparatuur, sluit WeCreate Group iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van eventuele schade.
15.5 WeCreate Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van WeCreate Group in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
15.6 WeCreate Group is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.7 Indien WeCreate Group aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van WeCreate Group beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van WeCreate Group gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van WeCreate Group beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 16 Vrijwaringen

16.1 Indien de klant aan WeCreate Group informatiedragers, elektronische bestanden, software, etc. verstrekt, garandeert de klant dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
16.2 De klant vrijwaart WeCreate Group van financiële schade ten gevolge van boetes bij gebruik van illegale software of in het bezit hebben van kopieën.

Artikel 17 Geheimhouding

17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
17.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak WeCreate Group gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en WeCreate Group zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is WeCreate Group niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18 Intellectuele eigendom

Alle door WeCreate Group verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van WeCreate Group worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van WeCreate Group, totdat alle vorderingen die WeCreate Group op klant heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval ook de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.
2. Zolang de eigendom van de zaken niet op de klant is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.
3. Koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren.
4. WeCreate Group is gerechtigd de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, terug te nemen indien koper in verzuim is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 20 Slotbepalingen

20.1 Van toepassing is steeds de versie die men online kan vinden via wecreategroup.nl/voorwaarden of op aanvraag, die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst
20.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
20.3 Op elke overeenkomst tussen WeCreate Group en de klant is Nederlands recht van toepassing.
20.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en WeCreate Group worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar WeCreate Group gevestigd is. Indien WeCreate Group een beroep doet op dit beding, zal hij de klant daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Na deze kennisgeving heeft de klant 1 maand de tijd om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.